Nota Legal · LSSICE 34/2002
SERHS FOOD AREA, S.L.
NIF: B59803825
Domicili social:
C / Garbí, 88-90
08397 Pineda de Mar (Barcelona)
www.serhseduca.com
serhsfoodeduca@grupserhs.com


SERHS FOOD AREA, S.L. i SERHS FOOD EDUCA informen que les dades personals recollides des d’aquest lloc web seran tractades d’acord amb les exigències establertes per la LleiOrgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció Dades de Caràcter Personal i Normativa de Desenvolupament, absolut respecte pels drets dels titulars de les dades.
Les dades recollides per mitjà dels formularis seran utilitzades per gestionar els serveis sol.licitats pels titulars i per a atendre, si s’escau, les seves peticions d’informació.

Amb aquestes finalitats s’incorporaran als fitxers de SERHS FOOD AREA, S.L. i SERHS FOOD EDUCA i seran tractades en tot moment d’acord amb la normativa de protecció de dades. En cap cas seran cedides a tercers sense el consentiment previ de l’interessa’t, excepte en els casos previstos legalment. Amb la remissió dels formularis de SERHS FOOD AREA, S.L. i SERHS FOOD EDUCA, entenem que tenen el consentiment del remitent per a fer arribar informació comercial dels seus serveis. SERHS FOOD AREA, S.L. i SERHS FOOD EDUCA informen que per a l’exercici dels seus drets d’accés, rectificació i cancel.lació de les seves dades, els titulars de les dades poden dirigir-se a: SERHS FOOD AREA, S.L. i SERHS FOOD EDUCA (C/ Lepanto, 2-4 · 08397 · PINEDA DE MAR (BARCELONA) - serhsfoodeduca@grupserhs.com).

La informació continguda en www.serhseduca.com és la vigent a la data de la seva última actualització i ha de ser considerada com informació introductòriaper a l’usuari, relativa als serveis i a altres informacions que incorporen les seves pàgines.

L’usuari pot confirmar la data d’actualització de qualsevol informació, si la sol.licita, mitjançant l’enviament d’un E-mail clicant a l’enllaç "Contacte" inclòs a la pàgina principal. SERHS FOOD AREA, S.L. i SERHS FOOD EDUCA podran modificar en qualsevol moment els termes la present Nota Legal, publicant-ne a www.serhseduca.com la versió actualitzada, sense necessitat de cap altra notificació als usuaris.

Tota la informació o la forma de recopilació de la informació continguda en el domini www.serhseduca.com, com poden ser la pròpia recopilació d’informació,el disseny gràfic, imatges, codi font, marques, noms comercials, denominacions, entre altres signes distintius, estan subjectes a drets de propietat intel.lectual i industrial de SERHS FOOD AREA, S.L. i SERHS FOOD EDUCA o de tercers.

Política de privadesa

Sense perjudici de les condicions, les clàusules o les advertències específiques que s’estableixen en aquelles àrees, llocs o formulares de registre del lloc web per mitjà dels quals l’usuari pot fer una sol·licitud d’informació o demanda de productes i serveis, o bé establir comunicació amb les entitats del Grup, les quals seran d’aplicació preferent per al cas concret, s’estableixen a continuació les condicions que regeixen el lloc web SERHS Food EDUCA que és responsabilitat de Serhs Food Service, S.A, en relació amb la privadesa i la protecció de dades de caràcter personal.

L’usuari, per mitjà de les diferents àrees que formen part del lloc web, pot visitar, obtenir informació, manipular una sèrie d’aplicacions o eines, adreçar sol·licituds o comunicacions o contractar serveis.

Totes les dades que puguin ser facilitades per part dels usuaris es tractaran amb absoluta confidencialitat. Tant l’entitat responsable dels fitxers com els qui intervinguin en qualsevol fase del tractament i les entitats a les quals se’ls hagin comunicat, a l’empara de l’autorització conferida per l'usuari, són sotmesos al secret professional més estricte i es comprometen expressament a adoptar els nivells de protecció i les mesures necessàries de tipus tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat de les dades de caràcter personal i n’evitin l’alteració, el mal ús, la pèrdua, el robatori, el tractament o l’accés no autoritzat, ja sigui externament com en el marc de la mateixa estructura i personal depenent, tenint en compte l’estat de la tecnologia, el tipus de dades emmagatzemades i els riscos als quals estan exposats, ja vinguin de l’acció humana o del mitjà natural físic o natural.

Així mateix, es garanteix el tractament i el registre a fitxers, programes, sistemes, equips, locals i centres que compleixin els requisits i les condicions d’integritat i seguretat establerts a la normativa vigent a cada moment.

Amb tot i això, l’usuari ha de ser conscient i s’avisa expressament que les mesures de seguretat a Internet no són expugnables.

Registre de dades de caràcter personal

Per al cas que a un usuari se li requereixi el registre de les seves dades personals, per tal de fer possible l’accés, l’ús o la contractació d’algun servei, sistema o eina facilitats a través d’un lloc web del Grup, se li comunica expressament que aquestes dades, juntament amb els que si escau sorgeixin a conseqüència de l’execució del servei, són necessàries per desenvolupar, controlar, gestionar i executar els sistemes, les eines, els serveis i els productes sol·licitats i que seran incorporades als fitxers creats amb aquesta finalitat per SERHS Food EDUCA. La introducció i el registre de les dades personals per part de l’usuari implicarà l’acceptació i l’autorització expressa al SERHS Food EDUCA per recollir, incorporar als fitxers respectius i tractar aquestes dades personals i també per conservarles durant els terminis previstos a les disposicions aplicables. Així mateix, s’adverteix l’usuari que el registre de les dades personals aportades en el moment de la sol·licitud, la subscripció o la contractació de productes o serveis, i qualsevol altra facilitada durant la seva relació implicarà també l’acceptació de caràcter voluntari per part serva en relació amb el tractament d’aquestes dades personals pel SERHS Food EDUCA per segmentar-les o classificar-les per mantenir-lo al corrent i poder-li enviar, fins i tot per correu electrònic o un mitjà equivalent, informacions, ofertes, promocions o comunicacions comercials en general de productes i serveis, elaborar perfils, o per analitzar propostes sol·licitades per l’usuari.

Al mateix temps, l’aportació de les dades personals per part de l’usuari implicarà l’acceptació voluntària de la cessió i transmissió d’aquestes dades, amb les mateixes finalitats que les indicades a l’apartat anterior, a les societats que pertanyen al Grup, empreses auxiliars i participades. També implicarà l’autorització al SERHS Food EDUCA per rebre de les societats esmentades informacions que hi hagi als arxius d’aquelles, perquè pugui tractar les dades personals, fins i tot de manera interconnectada, amb les finalitats esmentades. Les activitats portades a terme per les diferents societats o entitats cessionàries abans esmentades inclouen les de tipus financer, en totes les modalitats: SERHS Food EDUCA a finançament de béns o actius, serveis d’inversió i assegurador, i també les de tipus no financer, com són les corresponents als sectors immobiliaris, de serveis, venda i distribució de béns i articles de consum, serveis de consultoria, assessorament, gestió, canals de comunicació, informàtica i oci.

L’autorització de l’usuari al tractament i la cessió indicats als dos apartats anteriors té caràcter voluntari i pot, en els termes establerts a la normativa sobre protecció de dades vigent en cada moment revocar l’autorització aquí concedida per al tractament o la cessió de les dades personals.

En tot cas, l’usuari podrà exercitar els drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació, adreçant-se per escrit al responsable dels fitxers, que és el SERHS FOOD AREA, S.L. amb NIF B59803825, inscrit al domicili social situat al C/ Garbí, 88-90 · 08397 · PINEDA DE MAR (BARCELONA). Amb tot, hi pot haver supòsits en què el registre de dades s’incorpori a fitxers la responsabilitat dels quals correspongui a entitats diferents a SERHS Food EDUCA (col·laboracions o promocions conjuntes de productes o serveis), de la qual cosa s’avisarà expressament i respectivament l’usuari.

Finalment s’adverteix l’usuari que les pàgines web del Grup poden facilitar l’accés mitjançant enllaços (links) a diferents llocs web corresponents a entitats, companyies, institucions o organitzacions alienes al Grup. SERHS Food EDUCA no serà responsable en relació amb el registre en aquests llocs web de les dades personals per part de l’usuari.